Balans voorlopig
31/12/2018 31/12/2017
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa 675.361 746.320
Vlottende activa
Vorderingen 23.086 27.955
Liquide middelen 70.430 32.652
Totaal activa 768.877 806.927
Passiva
Reserves en fondsen 746.312 781.336
Kortlopende schulden 22.565 25.591
Totaal passiva 768.877

806.927