Organisatie van
de hospice

Organisatie van
de hospice

Organisatie

In de statuten van stichting Hospice Nijkerk staat het doel mooi omschreven: ‘het aanbieden van opname en verzorging in het hospice, dat naar zijn aard kleinschalig is, waarbij de leefstijl van de betrokkene centraal staat en waar de situatie en verzorging, in een huiselijke sfeer, zo optimaal mogelijk wordt voortgezet. Daarnaast zet de stichting vrijwilligers in bij terminale patiënten thuis of in een instelling.’ De stichting heeft een christelijke grondslag, maar zorgvragers uit alle gezindten en met elke levensvisie zijn welkom. Ieder mens heeft recht op kwalitatief goede zorg, tot aan het (levens)einde.

Bestuur Stichting Hospice Nijkerk e.o.

Het bestuur van stichting Hospice Nijkerk e.o. is verantwoordelijk voor de exploitatie, het beheer en beleid van het hospice en het toezicht op de uitvoering ervan. Hoe zij dit doet staat beschreven in het beleidsplan. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris,  bestuurslid facilitaire zaken en een bestuurslid zorg. Samen zorgen zij ervoor dat de medewerkers en vrijwilligers hun werk zo goed mogelijk kunnen doen en dat de continuïteit van het hospice nu en in de toekomst gewaarborgd blijft. Het bestuur komt eens per maand bij elkaar of zoveel vaker als nodig is.


Het bestuur van SHN bestaat uit:

  • André Voorberg (voorzitter)
  • Jan Vreekamp (penningmeester)
  • Willeke Veenendaal (secretaris)
  • Bert van Leeuwen (bestuurslid zorg)
  • Vacant (bestuurslid facilitair) 

Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk e.o.

Het hospice is voor een groot deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, maar ook van (financiële) bijdragen van particulieren, bedrijven, verenigingen, kerken en fondsen. De Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk e.o. (SVHN) zet zich in om gelden in te zamelen ter ondersteuning van het werk van Hospice Nijkerk. Dit doet zij o.a. door een jaarlijkse collecte in Nijkerk en Bunschoten-Spakenburg, door contact met diaconieën, serviceclubs zoals Rotary en Lions en goede-doelenstichtingen. Ook door het werven van donateurs, en het enthousiasmeren van particulieren en bedrijven via acties en jubilea.


Het bestuur van SVHN bestaat uit:

  • Peter van Hofwegen (voorzitter)
  • Eward Wulfsen (penningmeester)
  • Geralda Blom (secretaris)
  • Theo Kok (algemeen bestuurslid)
  • Vacant (algemeen bestuurslid)

ANBI

Stichting Hospice Nijkerk en omstreken en Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk en omstreken zijn door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wie geld aan het hospice wil nalaten of schenken, geen belasting hoeft te betalen. Alles wat u aan ons nalaat, komt dus ook daadwerkelijk ten goede aan Hospice Nijkerk. Bovendien kunt u uw gift of schenking, binnen de daarvoor geldende regels, aftrekken van uw belastbaar inkomen.

Als ANBI-organisatie zijn we verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren. Deze informatie vindt u in ons beleidsplan en in onze kerngegevens.

Prezo Hz-keurmerk

In 2020 behaalde het hospice het Prezo Hz-keurmerk. Prezo staat voor prestatie in de zorg, Hz staat voor Hospicezorg. Dit keurmerk staat voor de zeer goede kwaliteit van de zorg en ondersteuning die wij bieden. Prezo is een kwaliteitssysteem waarin niet alleen zorg-technische aspecten zijn opgenomen, maar waarbij ook wordt gekeken naar het functioneren van het bestuur, medewerkers en vrijwilligers. Ook financiën, organisatie en huisvesting zijn onderdelen van het onderzoek.

Het hospice is terecht trots op de mooie beoordeling. Een paar voorbeelden: de uitstekende cijfers die we krijgen van gasten en familieleden, de beeldende begeleiding, de huiselijke sfeer en het daarbij behorende gebouw, de mogelijkheid van Hospice Nijkerk Thuis en de op ons initiatief opgerichte Palliatieve ThuisZorggroep.

Elke 3 jaar vindt een nieuwe audit plaats om te beoordelen of de zorg nog steeds volgens de actuele richtlijnen wordt uitgevoerd. Begin 2023 hebben we wederom het keurmerk behaald; we zijn heel trots op het resultaat: we kregen een score van 100%.

‘Het is voor mij fijn om hier een bijdrage aan te mogen leveren. Veel in het leven draait immers om die ander.’

Ons hospice

Bent u geïnteresseerd geraakt in het hospice en wilt u meer over ons weten of wilt u ons steunen? Dat kan!

Hieronder ziet u een link naar onze missie, naar de mogelijkheden om ons financieel te ondersteunen en een link naar hoe u ons praktisch kunt helpen met uw inzet.