Balans per 31 december 2019 concept 2018 2017 2016
Activa
Materiële vaste activa 645,353 675,361 746,320 824,891
Vorderingen 22,230 23,086 27,955 19,871
Liquide middelen 51,398 70,430 32,652 29,334
totaal activa 718,981 768,877 806,927 874,096
Passiva
Reserves en Fondsen 689,133 746,312 781,336 832,874
Kortelopende schulden 29,848 22,565 25,591 41,222
totaal passiva 718,981 768,877 806,927 874,096