Balans voorlopig
31/12/2018 31/12/2017
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa 673.750 746.320
Vlottende activa
Vorderingen 17.797 27.955
Liquide middelen 67.961 32.652
Totaal activa 759.508 806.927
Passiva
Reserves en fondsen 741.263 781.336
Kortlopende schulden 18.245 25.591
Totaal passiva 759.508

806.927